11. 02. 2021 | 2 min.

Najväčší výkričník pri obezite: infarkt myokardu

Všeobecne platí, že obezita je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Nezávislým rizikovým faktorom je však aj diabetes mellitus 2. typu, u ktorého dochádza k predčasnej manifestácií komplikácií aterosklerózy.

Obsah:

  1. Vzťah nadváhy, obezity a akútneho infarktu myokardu (IM) nie je vždy priamočiary
  2. V hre sú viaceré faktory

Veľmi často, vzhľadom k diabetickej polyneuropatii, prichádzajú pacienti s už významným postihnutím koronárneho riečiska, ale pri absencii subjektívnych ťažkostí , vrátane stenokardií (bolesti na hrudi).

Ďalším rizikovým faktorom je neliečená hypertenzia. Diabetici majú 2-3x vyššie riziko vzniku srdcového zlyhania, pretože sa vytvárajú podmienky pre remodeláciu ľavej komory v dôsledku chronického postihnutia myokardu neinfarktovej oblasti a na základe vysokého výskytu ťažších foriem diastolickej dysfunkcie ľavej komory. Diastolická dysfunkcia ľavej srdcovej komory potom bráni ďalším kompenzačným mechanizmom srdcového zlyhávania, a tak už relatívne malé zníženie ejekčnej frakcie ľavej srdcovej komory môže viesť k rozsiahlym klinickým prejavom srdcového zlyhania.

Vzťah nadváhy, obezity a akútneho infarktu myokardu (IM) nie je vždy priamočiary

Vo viacerých výskumoch bol potvrdený priamy vzťah medzi body mass indexem (BMI) a infarktom myokardu, ale v ďalších iných vedeckých výskumoch tento fakt potvrdený nebol. Paradoxom miernej obezity u ischemickej srdcovej choroby je fakt, kedy dotyčný pacient pri vysokej pohybovej aktivite nemá výrazne vyššie riziko. Na akútny alebo pokračujúci infarkt myokardu zomrelo napríklad v roku 2016 v ČR 2693 mužov a 1980 žien, BMI však bol v priemere rozmedzí nadváhy až ľahkej obezity s ohľadom na vekovú kategóriu. Výsledky metaanalýzy štúdií, ktorá zahŕňala 38 803 osôb, z toho 14 883 chorých s akútnym infarktom myokardu však ukázali, že tak, ako nadváha, tak aj obezita zvyšuje riziko akútneho infarktu myokardu a preto sú nezávislým rizikovým faktorom IM. Prítomnosť metabolického syndrómu (ktorý zahrňuje abdominálnu obezitu) zvyšovala 2x kardiovaskulárnu a 1,5x celkovú mortalitu.


V hre sú viaceré faktory

Situácia je vo svetovej literatúre hodnotená z viacerých uhlov pohľadov, pretože aj veľmi nízky BMI (spojený s podvýživou ) bol spojený s nárastom rizika kardiovaskulárnej príhody a úmrtia u nemocných po perkutánnej koronárnej intervencii. U chorých s nadváhou/obezitou po infarkte myokardu bez elevácie úseku ST a EKG bola celková dlhodobo sledovaná úmrtnosť pri redukcií telesnej hmotnosti a ďalších liečebných opatrení dokonca nižšia ako u chorých pacientov s normálnym BMI.

Je potrebné dodať, že pomer pásu a bokov (WHR) má väčší význam pre osud ďalších chorých po prekonaní infarktu myokardu ako BMI.


Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc


internista, nutricionista, obezitolog


Je teda nepochybné, že včasná redukcia rizikovej nadváhy a hlavne viscelárneho tuku – viscelárnej obezity vyšších stupňov predstavuje veľmi významný liečebný postup, ktorý v dlhodobom horizonte zlepšuje životnú prognózu pacientov a umožňuje predlžovať kvalitu a dĺžku života v strednej a vyššej vekovej kategórii. Diétny program spojený s úbytkom viscelárneho tuku nie je len ,,kozmetická“ záležitosť, ale predovšetkým liečebne-preventívna.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.