Výskumy

Niektoré civilizačné ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku obezity a nadváhy, môžu ovplyvňovať náš zdravotný stav.

Klinické štúdie a výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLCD a LCD). V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy nižšie, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

Obezita

Obezita je chronické ochorenie s celosvetovým epidemickým charakterom. Na svete žije vyše

jedna miliarda dospelých s nadváhou. Ide o najčastejšie sa vyskytujúcu metabolickú chorobu 21. storočia. Na základe aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR trpí obezitou viac ako polovica Slovákov a Sloveniek. Podľa OECD sa Slovensko ocitlo na štvrtom mieste v rebríčku obezity dospelých ľudí.

Môžeme skonštatovať, že chorobnosť a invalidita obéznych je dvakrát vyššia ako u ľudí s optimálnou telesnou hmotnosťou.

Nové vedecké štúdie a údaje od životných poisťovní ukazujú, že zdravotné riziká nadbytku telesného tuku sú spojené s už pomerne malým nárastom telesnej hmotnosti, nielen s výraznou obezitou.

Zdravotných dôsledkov obezity a nadváhy je veľké množstvo, počnúc vznikom rôznych civilizačných ochorení, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu nášho života a v niektorých prípadoch i zapríčiniť predčasnú smrť.

Medzi vážne zdravotné problémy a ochorenia spojené s obezitou patria:

 • Kardiovaskulárne ochorenie

 • Metabolický syndróm (hyperglykémia alebo porucha glukózovej tolerancie, arteriálna hypertenzia, aterogenná dyslipidémia, abdominálna obezita)

 • Osteoartritída

 • Neurologické ochorenia

 • Gynekologické ochorenia

 • Onkologické ochorenia

 • Kožné ochorenia

 • Diabetes melllitus typu 2

NUTRI FOOD PLAN ako prevencia vzniku obezity a civilizačných ochorení

Výskumy prebiehajúce pod dohľadom najskúsenejších lekárov z oblasti liečby obezity priniesli veľmi pozitívne výsledky použitia VLCD a LCD diét, ako prevencia rôznych civilizačných ochorení.

NUTRI FOOD PLAN ponúka klinicky testované programy pre rýchlu a bezpečnú redukciu hmotnosti, ktoré boli overené radom vedeckých štúdií. Liečebné programy spĺňajú nariadenia Slovenskej legislatívy a EÚ pre prísne kritéria VLCD a LCD diét, určených ako plnohodnotná náhrada stravy. Nejde o žiadne výživové doplnky, ale o produkty, ktoré pri správne zvolenom programe zabezpečujú pravidelný a kontrolovaný príjem potrebných makro a mikro živín a obsahujú odporúčanú dennú dávku vitamínov, minerálov, stopových prvkov a aminokyselín.

Špeciálne redukčné a výživové programy sú vyvinuté v spolupráci s renomovanou francúzskou spoločnosťou, ktorá má viac ako 40-ročné skúsenosti s výrobou LCD (nízkokalorických) a VLCD (veľmi nízkokalorických) – MRP – potravín, určených pre plnohodnotnú náhradu celodennej stravy.

Produkty NutriFood sú založené na rozsiahlom klinickom výskume a na výskumoch vedeckej rady pod záštitou MUDr. Georga L. Blackburna, PhD. – profesora Lekárskej fakulty Harvard University, ktoré dopomohli k vytvoreniu najzdravšej a najspoľahlivejšej metódy dlhodobej optimalizácie váhy.

KEDY SÚ PROGRAMY NUTRIFOOD VHODNÉ?

 • pri obezite alebo nadváhe (metabolickom syndróme)
 • pri glukózovej intolerancii, hyperinzulinémii
 • pri cukrovke II. typu
 • ak trpíte vysokým krvným tlakom
 • pri hyperlipidémii
 • pri stukovatení pečene
 • pri spánkovej apnoe a chronickej respiračnej insuficiencii
 • pri artróze a osteoporóze
 • pred neurochirurgickými a ortopedickými operáciami
 • pri problémoch s celulitídou
 • pri vonkajších prejavoch kožných chorôb
 • ako príprava pred operáciami vyžadujúcimi redukciu telesnej hmotnosti (napr. liposukcia, cholecystektómia, koronárne bypassy, endoprotézy kĺbov)
 • pri problémoch s otehotnením
 • pri hormonálne podmienenom zvyšovaní telesnej hmotnosti v období prechodu a menopauzy

Metabolické efekty VLCD a LCD diéty

Obezita sa často jednoducho definuje ako stav abnormálneho alebo nadmerného nahromadenia tuku v tukových (adipóznych) tkanivách tela vedúci k zdravotným rizikám. Základnou príčinou je kladná energetická bilancia vedúca k nárastu hmotnosti, teda stav, keď sa skonzumuje viac kalórií, ako sa spotrebuje.

V tomto výskume boli obézni pacienti zaradení do 2 skupín pre vyšetrenie vplyvu VLCD a LCD diét na ich zdravotný stav. Primárne výsledky boli: váha, obvod pásu, BMI. Sekundárne výsledky: glukózové testy, testy HbA1c, cholesterol – HDL a cholesterol -LDL, draslík, vápnik, fosfor, bielkoviny, albumíny pečeňové transaminázy, bilirubín, kyselina močová, hormónyštítnej žľazy, železo, alkalické fosfatázy, hemoglobín, počet bielych a červených krviniek, zloženie plazmy, rôzne iné parametre a hodnoty glomerulárnej filtrácie boli zistené pomocou štandardných metód.

Výsledky boli veľmi zaujímavé pri oboch skupinách. Liečebné redukčné programy pozitívne ovplyvnili celkový zdravotný stav pacientov, u všetkých došlo k viditeľnému zlepšeniu výsledkov. Podrobné informácie, tabuľky a grafy z výskumu sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Kardiovaskulárne ochorenia

Dnes už môžeme s istotou skonštatovať, že význam vplyvu výživy na zdravotný stav populácie a teda aj rozvoja kardiovaskulárnych chorôb je nepopierateľný. Z odborných vedeckých prác u nás i v zahraničí, vrátane materiálov WHO, vyplýva, že na zdravotný stav obyvateľstva vplýva:

 • 50 % spôsob života, spôsob práce vrátane neracionálneho stravovania a nesprávnych stravovacích návykov,

 • 20 % životné a pracovné podmienky,

 • 20 % genetické faktory,

 • 10 % úroveň zdravotníctva.

 • Multidisciplinárna liečba obezity s prihliadnutím na kardiovaskulárne ochorenia s VLCD diétami

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú najčastejšou príčinou smrti žien a mužov v Európe. Podľa údajov Štatistického úradu SR a Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI) v slovenskej populácii tiež dominujú KVO, označované aj ako chronické neinfekčné ochorenia a v príčinách úmrtnosti tvoria viac ako 95 %. Podľa Správy o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2009-2011 boli KVO medzi najčastejšími príčinami smrti v SR, z toho muži 40 % a ženy 60 %. Zo všetkých úmrtí na KVO je viac ako polovica spôsobených ischemickou chorobou srdca (ICHS 55 %), z toho najviac predstavujú úmrtia na akútny infarkt myokardu (IM 8 %), potom nasledujú úmrtia na cievne choroby mozgu (NCMP 18 %), úmrtia zapríčinené aterosklerózou (ASO 10 %) a hypertenziou (5 %) tak u mužov ako aj u žien.

Pri výskume na kardiovaskulárne ochorenia hlavný efekt bol zaznamenaný pri krvnom tlaku pomocou prístroja, ktorý monitoroval tlak počas 24 hodín (ABP). Boli pozorované nasledujúce hodnoty:

 • Systolický tlak krvi (mm/Hg)

 • Diastolický tlak krvi (mm/Hg)

 • Cukor v krvi (mg/dl)

 • Triglyceridy (mg/dl)

 • Cholesterol (mg/dl)

 • Kyselina močová (mg/dl)

Úvodný program trval približne 4 týždne. V prvom týždni pacienti zaznamenávali svoje bežné stravovacie návyky a fyzické aktivity. Po tomto týždni začali využívať diétu s nízkou kalorickou hodnotou.

Počas tejto úvodnej časti bolo urobené aj vstupné vyšetrenie, krvný obraz, krvné testy, močové testy, elektrokardiogram.

Keď sa nezistili žiadne kontraindikácie počas úvodnej fázy, pacienti boli zaradení do programu PSMF –modifikovaná vysoko bielkovinová diéta.

 • Redukcia váhy pomocou veľmi nízkokalorickej diéty (VLCD) a jej vplyv na kardiovaskulárny systém u obéznych žien – 1 ročný výskum

V tomto výskume boli pozorované pozitívne účinky redukcie váhy pomocou VLCD diéty na kardiovaskulárny systém. Okrem tlaku boli pozorované aj iné hodnoty ako lipidy, glukóza a inzulín.

17-týždňová redukcia váhy s 8-týždňovým VLCD programom s pravidelnými kontrolami počas jedného roka bola pozorovaná u 29 obéznych žien s normálnym alebo mierne vysokým krvným tlakom. BMI 36 +/- 2,6 kg/m², priemerný vek bol 40 rokov.

Podrobné informácie, tabuľky a grafy z výskumu sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Metabolický syndróm

Pojem metabolický syndróm (MetS) pod seba zahŕňa viac neinfekčných chorôb. Tieto choroby a prítomnosť metabolického syndrómu so sebou nesie hrozbu predčasného úmrtia. MetS predstavuje zhromaždenie nasledujúcich symptómov: vysoký krvný tlak, viscerálny tuk, zvýšenú hladinu cukru v krvi, zvýšenú hladinu triglyceridov.

 • Efekty veľmi nízkokalorickej diéty (VLCD) na metabolický syndróm

V nasledujúcom výskume boli pacienti vybraní podľa rôznych kritérií a z piatich aspoň traja museli spĺňať: obvod pásu viac ako 94cm u mužov a viac ako 80 cm u žien, triglyceridy v krvi 1,7 mmol/l alebo viac, nízka hladina HDL cholesterolu – u mužov menej ako 1,3 mmol/l a u žien menej ako 1 mmol/l, glukóza v krvi 5,6 mmol/l a viac a krvný tlak vyšší ako 130/85 mmHg. Šanca výskytu MetS je priamo úmerná s obezitou. Základným kameňom pri liečbe metabolického syndrómu bola redukcia váhy, aby boli všetky komponenty MetS znížene, takže cieľom bola redukcia telesnej váhy aspoň o 10 %.

Podrobné antropometrické údaje z výskumu znázornené v grafoch, výsledné hodnoty rôznych parametrov (priemerná redukcia, priemerná hodnota zmenšenia obvodu, systolický a diastolicky krvný tlak, celkový cholesterol, triglyceridy, glukóza, inzulín, HOMA, OGIS) a záverečnú správu (ako sa znížil celkový počet príznakov MetS u skúmanej vzorky pacientov) sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Osteoartritída, osteoporóza

Osteoartritída je degeneratívne ochorenie, ktorému sa da predísť redukovaním počtu rizikových faktorov spojených s obezitou.

Pri osteoporóze ide o ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, znižuje sa kvalita kostí a ubúda kostná hmota, klesá aj pružnosť a pevnosť kostí, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zlomenín i pri najmenšej námahe. Do tejto kategórie jednoznačne patria aj ďalšie choroby kĺbov, kostrového a svalového systému, ktorých priebeh sa v dôsledku nadváhy a obezity zhoršuje.

 • Osteoartritída

Vo výskume na osteoartritídu boli študované rôzne stupne nadváhy, obezity a vek – ako rizikové faktory.

Predmetom tohto štúdia bolo skúmanie veku a telesnej hmotnosti v súvislosti s osteoartritídou. Bolo predpokladané, že ľudia s nadváhou majú väčšiu pravdepodobnosť že budú trpieť osteoartritídou a bolesťami bedrového kĺbu, ako ľudia s normálnou hmotnosťou. Predpokladalo sa tiež, že výskyt infekcií po operácii osteoartritídy môže tiež závisieť od hmotnosti.

Každý pacient bol v poslednom štádiu ochorenia a musel podstúpiť operáciu. V štatistike sa ocitlo 1021 pacientov. Vek pacientov sa pohyboval v rozmedzí 23 – 94 rokov.

 • Vplyv veľmi nízkokalorickej diéty (VLCD) na metabolizmus kostí

Druhého výskumu sa zúčastnilo 30 obéznych žien, ktoré podstúpili VLCD diétu s 800 mg vápnikom a so zvýšenou dennou dávkou vitamínu D. Vplyv terapie na metabolickú aktivitu kosti bol sledovaný pomocou nasledujúcich parametrov:

osteokalcín, beta-CTx a hladina PTH (parathormónu) v krvi pomocou metódy Elecsys, na začiatku a na konci programu. Boli stanovené hodnoty ionizovaného vápnika s analyzátorom AVL.

Podrobné údaje z výskumov, grafy, výsledky a štatistiky, kde boli pozorované nasledujúce parametre osteoartritídy: postihnutie ľavej a pravej strany, zákrok (počet), unilaterálna výmena kĺbu, bilaterálna výmena, výmena protézy, odstránenie protézy, úprava protézy, premiestnenie protézy, BMI (kg/m²) alebo parametre osteoporózy sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Neurologické ochorenia a epilepsia

Pod neurologickými ochoreniami rozumieme primárne ochorenia centrálneho nervového systému a periférnych nervov. Odbor neurológie však v sebe zahŕňa nespočetné množstvo ochorení, nielen nervového systému, ale i vertebrogenného, pohybového, duševného systému a iné.

Napriek tomu, že sa ketogénna diéta stala v minulosti menej populárnou po objavení rôznych liekov na trhu proti epilepsii, ako difenylhydantion a fenolbarbitál, v poslednej dobe sa uskutočnilo veľa výskumov na účinnosť ketogénnych diét (napr. pri epilepsii, metabolických poruchách), ktoré opätovne potvrdili pozitívne účinky na tieto ochorenia.

Ketogénne diéty upravujú v mozgu metabolizmus energie, čo vedie k zmenám vo veľkosti buniek (nervové a gliové), čím sa zníži ich dráždivosť a modifikuje sa synaptická transmisia. Tento jav je sprevádzaný zmenami v cirkulácii faktorov ako neuromodulátory, ktoré majú schopnosť regulovať centrálny nervový systém a upravujú extracelulárne prostredie mozgu. To má za následok zníženú mozgovú dráždivosť.

Vplyv VLCD a LCD diét na nasledujúce neurologické ochorenia:

 • GLUT 1 transportér

Syndróm GLUT1 je porucha mozgového energetického metabolizmu vyvolaná zníženou GLUT 1 transportovanou glukózou do mozgu. GLUT1 porucha je charakterizovaná infantilnou epileptickou encefalopatiou, mentálnou poruchou, spomaleným rastom hlavy, mikrocefaliou, nekoordinovanosťou, kŕčovitosťou.

 • Porucha PDHC

Mitochondriálna PDHC katalyzuje najdôležitejšiu časť aeróbnej glukózovej oxidácie a je tvorená 3 enzymatickými podjednotkami: pyruvátdehydrogenázou (E1), dihydrolipoamidtransacetylázou (E2) a dihydrolipoamiddehydrogenázou (E3).

 • Mitochondriálna porucha

Už dávnejšie bolo preukázane, že ketogénne diéty zvyšujú funkčnosť a biogenézu mitochondrii. Počas krátkodobej diéty mozog premení pomer glukózy a ketónov na 70:30 a výsledok dlhodobej diéty je premenená hodnota na 30:70. Počas ketogénnej diéty mozog využíva ketóny ako hlavný zdroj, pričom tento proces redukuje oxidatívny stres a zvýši počet antioxidačných enzýmov.

 • Iné metabolické poruchy

Význam ketogénnych diét bol preukázaný aj pri iných – zriedkavo sa vyskytujúcich poruchách. Jedna z nich je porucha fosfofruktokinázy. Fosfofruktokináza je veľmi dôležitým enzýmom, zúčastňujúci sa v glykolýze, kde premení fruktózu-6-fosfát na fruktózu-1,6-bisfosfát.

Používanie ketogénnej diéty pri epilepsii

V tejto súvislosti sa uskutočnilo veľké množstvo testov, pri ktorých sa zistilo, že ketogénna diéta sa používa na liečbu syndrómov epilepsie. V poslednom čase boli zrealizované výskumy na Dravetovej syndróm a myoklonickú astatickú epilepsiu (MAE).

 • Dravetovej syndróm

DS je infantilná epilepsia. Na začiatku vývoja môžeme pozorovať normálny rast, ale okolo 1 roka sa objavujú záchvaty sprevádzane horúčkovitými stavmi. Pacienti majú rôzne typy záchvatov: ložiskové (fokálne), myoklonické alebo malé. Medzi symptómy patria: ataxia, spomalený vývoj. Je to geneticky podmienená choroba, ktorá sa vyznačuje poškodením v génoch SCN1A, SCN2A, SCN9A a GABRG2.

Prvý veľký výskum bol zrealizovaný na Dravetovej syndróm v roku 2005.

 • MAE

MAE ako prvý charakterizoval Doose a jeho kolektív v roku 1970. Je charakterizovaná ako kombinácia nasledovných záchvatov: myoklonický, myoklonicko-atonický, atonický. V najčastejších prípadoch sa vyžaduje medicínska liečba.

POUŽÍVANIE KETOGÉNNEJ DIÉTY PRI INÝCH NEUROLOGICKÝCH OCHORENIACH:

 • Ketogénna diéta a Alzheimerova choroba

Najväčším patologickým mechanizmom Alzheimerovej choroby je neurálna degenerácia s akumuláciou abnormálnych bunkových produktov, ako fibrilárne plaky a spleti. Najnovšie výskumy ukazujú, že homeostáza mitochondrii je dôležitou patologickou súčasťou choroby Alzheimer.

 • Ketogénna diéta a Parkinsonova choroba

Patogenéza Parkinsonovej choroby zahŕňa excitotoxickú degeneráciu dopaminergických neurónov nachádzajúcich sa v sivej hmote, ktorá má za následok abnormálny pohyb, disfunkcie poznávania a iné abnormálne kôrové funkcie. Zhoršenie aktivity mitochondriálneho komplexu I je predpokladaná pričíňa zániku dopaminergických neurónov.

Podrobné informácie týkajúce sa výskumov spojených s poruchou GLUT 1 transportéru, s poruchou PDHC, mitochondriálnou poruchou, Dravetovej syndrómom, MAE, Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Gynekologické ochorenia

Do tejto kategórie ochorení jednoznačne patria poruchy menštruačného cyklu, neplodnosť, komplikácie v gravidite a pri pôrode. Obezita častejšie vedie k vynechávaniu menštruácie a k poruchám plodnosti – k sterilite a infertilite. Spôsobuje to najmä vysoká hladina inzulínu a tiež látky vylučované tukovým tkanivom. Obézne ženy majú aj horšie výsledky pri umelom oplodnení a u týchto žien sa častejšie vyskytujú gynekologické zápaly a mykózy. Obezita je rizikovým faktorom tzv. syndrómu polycystických ovárií, ktorý sa prejavuje nadmerným ochlpením, priberaním tuku v oblasti brucha a je častou príčinou neplodnosti. Nadváha prispieva aj k zhoršovaniu ťažkostí s únikom moču.

 • Vplyv ketogénnej VLCD diéty NutriFood na syndróm polycistických vaječníkov

Najdôležitejší výskum bol pripravený na syndróm polycystických vaječníkov (PCOS), ktorý je najčastejšie sa vyskytujúce endokrinologické ochorenie tykajúce sa ženy neproduktívneho veku, ktoré úzko súvisí s obezitou, hyperinzulinémiou a inzulínovou rezistenciou.

Niektoré výskumy nám už ukázali pokles inzulínovej rezistencie vďaka VLCD. Tento výskum je ale zameraný na endokrinologické, gynekologické a metabolické efekty veľmi nízkokalorickej ketogénnej diéty. Program trval 6 mesiacov, pričom boli pozorované nasledujúce parametre: váha, cholesterol celkový, HDL, LDL, glukóza, HbgA1c, inzulín, testosterón, voľný testosterón, LH/FSH, otehotnenie, vypadávanie vlasov, pravidelnosť menštruačného cyklu.

Podrobné výsledky výskumu, presné údaje označujúce, aký bol percentuálny podiel hormónov a hladina testosterónu v krvi sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Onkologické ochorenia

Výrazná nadváha je jedným z rizikových faktorov pre výskyt viacerých onkologických ochorení. Znalosť o tom, že obezita významným spôsobom zvyšuje riziko a neraz môže byť aj príčinou viacerých zhubných nádorov je preto dôležitým faktorom prevencie rakoviny.

 • Vplyv veľmi nízkokalorickej diéty na organizmus postmenopauzálnych žien

Estrogény a androgény sú zväčša zvýšene v obezite a sú tiež spojené s výskytom rakoviny prsníka. Pred týmto prípadom sa ešte nikto nezaoberal tým, aký vplyv ma chudnutie s VLCD diétou na tieto biomarkery. Vo výskume vedci skombinovali diétu VLCD a šport a pozorovali pohlavné hormóny u obéznych postmenopauzálnych žien.

Podrobné výsledky, grafy, presné údaje a porovnania výskumov sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Diabetes mellitus typu 2

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie žije na svete takmer 200 miliónov diabetikov, pričom tento počet by sa mal do roku 2030 zdvojnásobiť. Alarmujúce sú však aj ďalšie čísla: polovica európskej populácie má nadváhu alebo je obézna a približne 7 percent trpí diabetom.

 • Efekty veľmi nízkokalorickej diéty na diabetes mellitus typu 2

Na túto problematiku bol zrealizovaný výskum za účasti 30 pacientov trpiacich diabetom typu 2. Po vstupnom vyšetrení podstúpili 8-tyždňovú veľmi nízkokalorickú diétu, ktorá sa skladala z 3 proteínových nápojov a zo zeleniny s nízkym obsahom škrobu. Nasledovali ďalšie testy a účastníci dodržiavali základne stravovacie pravidla ďalších 6 mesiacov. Po tomto čase vedci vyšetrili, či sa zmenila hladina glukózy v krvi.

Následne boli pozorované tieto hodnoty:

 • priemerná hladina glukózy v krvi,

 • hodnota HbA1c,

 • inzulínová citlivosť – hodnoty citlivosti tela na efekty inzulínu, nízka inzulínová citlivosť je spojená s diabetom,

 • produkcia glukózy – nadprodukcia glukózy je znakom diabetu,

 • schopnosť beta buniek produkovať inzulín v pankrease – nízka produkcia je tiež spojená s diabetom,

 • hodnoty tuku v pečeni, pankreasu a celkovo v tele.

Výskumy potvrdili pozitívny vplyv liečebných redukčných programov VLCD na zdravotný stav pacientov. U všetkých došlo k viditeľnému zlepšeniu výsledkov. Podrobné informácie, tabuľky, grafy a záverečné správy výskumu sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Liečba detskej obezity

Počet obéznych detí sa rok od roka neustále zvyšuje a má epidemický charakter šírenia, v dôsledku čoho sa u nich vyskytujú vážne fyzické a psychické ochorenia a zvyšuje sa riziko ochorení a úmrtí v mladšom veku. Ako uvádza Európska charta boja proti obezite, obezita predstavuje jednu z najzávažnejších výziev pre verejné zdravotníctvo v Európskom regióne WHO. Výskyt obezity sa za posledné dve desaťročia zvýšil trojnásobne. Polovica zo všetkých dospelých a každé piate dieťa v Európskom regióne WHO majú nadváhu. Z nich je jedna tretina už obéznych a tento pomer sa rýchlo zvyšuje.

 • Efekty ketogénnych diét s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom tuku v liečbe dospievajúcich so skúmaním: zloženia tela, krvných komponentov a spánkovej apnoe

Pozorovanie vplyvu VLCD ketogénnej diéty pri liečbe obéznych dospievajúcich jedincoch, ktorí spĺňali kritérium, že ich počiatočná hmotnosť bola väčšia ako 200 % ideálnej hmotnosti. Výskumu sa zúčastnilo 6 dospievajúcich osôb od 12 do 15 rokov a trval 8 týždňov.

Po 8 týždňoch program ešte neskončil a pokračoval 12 týždňov, ale už s pridaným pevným bielkovinovým jedlom.

 • Ketogénna veľmi nízkokalorická diéta (VLCD) ako liečba pre deti s NIDDM (non-inzulíndependentný diabetes mellitus)

Trvalá c-peptidová produkcia a autoprotilátky proti bunkám ostrovčekov /ICA/ boli zaznamenané v poslednej dobe vo zvýšenej miere v rôznych populáciách. Inzulín je často nevyhnutnou časťou terapií, ale v dnešnej dobe existujú aj iné typy liečby NIDDM.

Trvalá inzulínová terapia má svoje riziká ako napríklad priberanie kilogramov alebo inzulínová rezistencia.

Existujú výsledky testu ketogénnej diéty VLCD pri liečbe 10 detí (priemerný vek 13,9 rokov). Pacienti boli v klinickom výskumnom centre 3 – 5 dni a konzumovali 700 – 800 kcal, druhú časť diéty držali doma.

Podrobné výsledky, ktoré priniesli výskumy pri liečbe detskej obezity, spánkovej apnoe a NIDDM sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Kožné ochorenia

Obézni ľudia trpia častejšie ekzémami a mykózami ako bežná populácia. Kožné ochorenia sa vyskytujú predovšetkým na miestach, kde dochádza k hromadeniu vlhkosti a tvorbe zaparenín. Nadváha je spojená aj s kozmetickými problémami, predovšetkým celulitídou a striami. Často vyskytujúce sa kožné ochorenie u obéznych ľudí je aj psoriáza.

Podrobné výsledky, ktoré priniesli výskumy pri liečbe psoriázy a ďalších najčastejšie sa vyskytujúcich kožných ochorení súvisiacich s obezitou, sú popísané v špeciálnom vydaní publikácie NUTRI FOOD PLAN – Príručka pre lekárov.

Klinické štúdie a výsledky z lekárskej praxe jednoznačne dokazujú zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu pacientov, ktorí absolvovali redukčné programy NUTRI FOOD PLAN (VLCD a LCD). Rukami certifikovaných výživových poradcov Kliniky Health&Beauty prešlo už tisícky klientov – pacientov. Výživoví poradcovia, ktorí pôsobia po celom Slovensku a pracujú s nami dlhodobo, dosahujú naozaj vynikajúce úspechy práve v oblasti znižovania nadváhy, liečby obezity a civilizačných chorôb.

V niektorých prípadoch, ako ukazujú výskumy, dochádza k úplnému vyliečeniu a odstráneniu zdravotných problémov a pacienti zostávajú bez medikamentóznej liečby.

WordPress Image Lightbox Plugin
error: Content is protected !!

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH