Hlasovanie v súťaži MISS TOP KONDÍCIA – podmienky účasti v súťaži a výhra

Tento dokument upravuje pravidlá súťaže „Miss Slovensko 2020“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

1. Zapojením sa do hlasovania o špeciálny titul v súťaži Miss Slovensko 2020 s názvom „Miss TOP KONDÍCIA 2020“ súhlasíte s týmito podmienkami účasti v súťaži organizovanej spoločnosťou NUTRI a.s., IČO: 50 137 433.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto v období od 6.4. 2020 do poslednej stredy pred termínom konania finálového večera Miss Slovensko 2020, dá hlas jednej z finalistiek súťaže Miss Slovensko 2020 v kategórii MISS TOP KONDÍCIA na stránke organizátora kategórie www.nutrifood.company/miss2020.

3. Termín konania súťaže: od 6.4.2020 do poslednej stredy pred termínom konania finálového večera Miss Slovensko 2020. Víťazka titulu MISS TOP KONDÍCIA 2020 bude vyhlásená počas priameho prenosu z finálového večera Miss Slovensko 2020. Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

4. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby s výnimkou zamestnancov spoločnosti NUTRI a.s., a zamestnancov spoločností, ktoré sú zapojené do žrebovania cien. Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 16 rokov.

5. Súťažiaci sa zapojením súťaže môžu vyhrať výživové poradenstvo a nízkoenergetické potraviny NutriFood v hodnote 150 €. Meno výhercu bude poslednú stredu pred termínom konania finálového večera Miss Slovensko 2020, uverejnené na stránke www.nutrifood.company.sk ako aj na Facebook stránke NUTRI FOOD PLAN SK/CZ. Výherca bude kontaktovaný spoločnosťou NUTRI, a.s. alebo agentúrou zastupujúcou organizátora BeeContent s.r.o. a výhra mu bude osobne odovzdaná.

6. Účasťou v súťaži účastník, ktorý vyhrá hlavnú cenu, berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a prípadne aj telefónne číslo budú spracúvané spoločnosťou NUTRI a.s. ako prevádzkovateľom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na účely identifikácie výhercu a poskytnutia (doručenia) výhry. Osobné údaje spracúvané na tento účel budú zlikvidované po skončení súťaže. Výherca berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a korešpondenčná adresa v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) zákona môžu byť prevádzkovateľom použité na účely priameho marketingu v poštovom styku, t.j. na zasielanie reklamných materiálov všeobecného charakteru poštou či formou emailového marketingu.

6. Ako dotknutá osoba má výherca najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracovaniu. Po ukončení súťaže má aj právo na prenosnosť osobných údajov. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na udelení súhlasu, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. V prípade, ak sú informácie spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má výherca právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov výhercu je potrebné za účelom splnenia záväzku spoločnosti NUTRI a.s. poskytnúť (doručiť) výhercovi jeho výhru. V prípade neposkytnutia osobných údajov tento záväzok nemôže byť splnený. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu v poštovom styku.

7. Výherca berie na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa (t.j. osobu, ktorá spracúva osobné údaje výhercov v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom), ktorým je spoločnosť BeeContent s.r.o., IČO: 52686311

8. Výhercovia súhlasia, že ich osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko môžu byť zverejnené na webovej stránke www.nutrifood.company a Facebookovom profile spoločnosti NUTRI FOOD PLAN SK/CZ v spojitosti so súťažou.

9. Hlavnú cenu si výherca speváckej súťaže prevezme osobne vo vopred dohodnutom termíne s organizátormi.

10. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu výherca nemá nárok a cena prepadá v prospech Organizátora.

11. V prípade, ak výhra z tejto Súťaže podlieha dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

12. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

13. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vznikajú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

12. NUTRI a.s. a spoločnosti zúčastnené na zabezpečení súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu dát, najmä pri prenose dát alebo v dôsledku iných technických chýb.

13. NUTRI a.s. si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade, že to bude potrebné zo závažných dôvodov. O prípadných zmenách budú účastníci informovaní na internetovej stránke https://nutrifood.company/miss2020/pravidla-sutaze

Ochrana osobných údajov
Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú aké údaje budú zaznamenané a ako budú tieto údaje použité.

Osobné údaje
Naše internetové stránky môžete používať bez toho, aby ste museli poskytovať akékoľvek vaše osobné údaje. Zaviazali sme sa chrániť súkromie našich zákazníkov a preto používame len osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Avšak v niektorých prípadoch, napr. Poslanie ceny zo súťaže, kontaktovanie v rámci prieskumu trhu, alebo v prípade vášho záujmu o newsletter sme nútení požadovať od vás informácie obsahujúce aj vaše osobné údaje. Odovzdanie ceny súťažiacim môže byť vykonávaná tretími stranami, ktoré sú na to nami poverené. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vyradili vaše údaje z našej databázy a prestali ich používať na marketingové účely. Budeme plne rešpektovať vaše rozhodnutie.

Cookies
Rovnako môžu byť odstránené uložené súbory cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, mali by ste zvážiť, že je možné, že interaktívne funkcie, ktoré ponúka naša internetová stránka, budú horšie použiteľné, alebo ich nebudete môcť používať vôbec.

Google Analytics
„Táto internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Googl použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľa internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google poskytuje tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyplýva zo zákona alebo ak tretie strany spracovaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies možete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Ak Google AdSense, reklamný servis spoločnosti Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracovávaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehliadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informácií o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.