VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“) NUTRI a. s., stanovujú práva, povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a platia pre nákup tovaru a služieb poradniach NUTRI FOOD PLAN, ktorých tovary a služby je možné si pozrieť a kontaktovať vybranú poradňu na www.nutrifood.company. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Pre účely VOP a právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

 1. Predávajúcim je NUTRI a.s., Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, IČO: 50137433, Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č: 6710/B elektronická adresa www.nutrifood.company a [email protected], pričom zabezpečuje komunikáciu a distribúciu produktov NutriFood a služieb NUTRI FOOD PLAN. Predávajúci je prevádzkovateľom portálu www.nutrifood.company.
 2. Adresou na doručovanie je adresa Centrálnej poradne NUTRI FOOD PLAN Kaštieľska 4, 821 05 Bratislava, ktorá slúži ako centrála všetkých poradenských centier na Slovensku, Českej republike a Maďarsku slúži aj ako hlavné kontaktné centrum, v prípade, že si klient nevyberie z ponuky konkrétnu poradňu v jednotlivých krajoch.
 3. Výdajným miestom je sídlo jednotlivých poradní NUTRI FOOD PLAN na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, ktorých adresy sú dostupné na webovej stránke: www.nutrifood.company/poradenske-centra a https://nutrifood.hu/poradenske-centra/, ktoré slúžia na osobný odber objednaného tovaru kupujúcim. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 4. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 5. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania, alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane zástupcu fyzickej osoby podnikateľa). Predávajúci za spotrebiteľa nepovažuje žiadnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľ, a to ani v prípade ak takáto osoba zamestnáva menej ako desať osôb alebo jej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2.000.000,-EUR.
 6. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než podnikateľského oprávnenia podľa osobitných predpisov a pre účely VOP tiež ten, kto jedná v súlade s vyššie uvedeným v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ak ako kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 7. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby zaregistrovala do newslettra na webovejstránke www.nutrifood.company, alebo kontaktovala prostredníctvom telefónu či emailu vybranú certifikovanú poradňu NUTRI FOOD PLAN.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 9. Webovou stránkou je webová stránka www.nutrifood.company.
 10. Tovarom a službami sú produkty a služby ponúkané predávajúcim na webovej stránke. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 11. Objednávanie tovarov a služieb. Objednávanie si tovarov a služieb NUTRI FOOD PLAN je možné prostredníctvom kontaktovania poradne na internetovej stránky www.nutrifood.company, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosti. V prípade, že spotrebiteľ už absolvoval vstupné vyšetrenie u poradcu je možné si potraviny objednať aj online. Ich doručenie pritom môže byť osobne (spotrebiteľ si potraviny prevezme v konkrétnej poradni NUTRI FOOD PLAN) alebo kuriérom na dobierku. Je potrebné však vopred kontaktovať svojho výživového poradcu prostredníctvom mailovej alebo telefonickej komunikácie. Ten spotrebiteľovi následne záväznú objednávku pripraví a po dohode s poradcom NUTRI FOOD PLAN si spotrebiteľ zvolí prevzatie objednávky, či už osobne alebo na dobierku.
 12. Objednávkou je odoslanie záujmu o potraviny NutriFood do emailovej správy certifikovanému výživovému poradcovi. Momentom odoslania objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s VOP platnými v čase odoslania objednávkového formulára a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy a potvrdzuje, že pred uskutočnením objednávky sa s VOP riadne oboznámil a s VOP bez výhrad súhlasí.
 13. Kúpna cena je cena v EURO v Slovenskej republike a KČ v Českej republike HUF v Maďarsku za tovar uvedená v aktuálnej ponuke, objednávke a v potvrdení objednávky a vždy zahŕňa DPH.
 14. Pôvodná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú predmetný tovar NutriFood alebo službu NUTRI FOOD PLAN ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanej webovej stránke alebo cenu doporučenú distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

II. KÚPNA ZMLUVA

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie požiadavky o tovar alebo službu na emailovú adresu niektorého z vybraných certifikovaných výživových poradcov/poradní NUTRI FOOD PLAN alebo do online chatu na stránke prevádzkovateľa. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky e-mailom zo strany predávajúceho po prijatí objednávky predávajúcim. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objednávanie.
 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 3. Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VII (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.
 4. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 8. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.
 9. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 10. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu - spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
 11. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojednanom množstve, akosti a prevedení.
 12. Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 13. V prípade predobjednávky tovaru kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť, napríklad ak by prebiehala akcia na tovar/služby. O zmene ceny bude poradca NUTRI FOOD PLAN kupujúceho informovať. NUTRI FOOD PLAN si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 7 dní) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal NUTRI FOOD PLAN v okamihu predobjednávania tovaru kupujúcim do takej miery, že od NUTRI FOOD PLAN nebude možné požadovať, aby bol predobjednávkou viazaný, má NUTRI FOOD PLAN právo predobjednávku upraviť alebo zrušiť, a zároveň o tom informovať kupujúceho.

III. INFORMÁCIE O TOVARE, CENE A DOPRAVE

 1. Kúpna cena je cena tovaru uvedená v aktuálnej ponuke na webovej stránke, objednávke a v potvrdení objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.
 3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 4. Všetky ceny sú zmluvné. Na stránke prevádzkovateľa www.nutrifood.company sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému NUTRI FOOD PLAN, je NUTRI FOOD PLAN oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. NUTRI FOOD PLAN v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
  a. cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu)
  b. u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
  c. zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
 6. NUTRI FOOD PLAN upozorňuje, že jednotlivé akcie na produkty a služby sa môžu líšiť v jednotlivých poradniach NUTRI FOOD PLAN. Každá poradňa si pritom dokáže vytvoriť vlastné akcie pre spotrebiteľov, teda akcie neplatia plošne na celú krajinu. Prehľad týchto akcií si môže spotrebiteľ pozrieť na stránke www.nutrifood.company/akcie. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 7. Poradne NUTRI FOOD PLAN si vyhradzujú právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke poradní NUTRI FOOD PLAN na webovej stránke, a to buď odoslaním požiadavky e-mailom, komunikáciou na sociálnej sieti oficiálnych profilov poradní NUTRI FOOD PLAN alebo online chatom na stránke www.nutrifood.company.
 2. Tovar si môže objednať korektným odoslaním požiadavky/objednávky na email konkrétnej poradne NUTRI FOOD PLAN. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 3. Predávajúci/vybraná poradňa NUTRI FOOD PLAN elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení. V krátkej dobe bude kupujúci kontaktovaný poradcom alebo zodpovedným pracovníkom telefonicky alebo emailom.
 4. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.
 5. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 7. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 8. Každá objednávka pre fyzické osoby musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob prepravy a prevzatia tovaru. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 9. Každá objednávka pre fyzické osoby-podnikateľov musí obsahovať: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob prepravy a prevzatia tovaru. Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 10. Každá objednávka pre právnické osoby musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), IČO, IČ DPH, kontaktnú osobu s uvedením mena a priezviska, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa sídla alebo adresa dodania). Produkty NutriFood však nie je možné zakúpiť bez prvej vstupnej konzultácie u výživového poradcu, ani prostredníctvom internetu či tretej osoby.
 11. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 12. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom emailovej komunikácie vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu .
 3. Kupujúci je povinný odstúpenie a tovar zaslať, alebo odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese certifikovanej poradne NUTRI FOOD PLAN, v ktorej je zaregistrovaný v rámci výživových a redukčných programov NUTRI FOOD PLAN. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v originálnom obale v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho poradcu alebo oznámiť osobne v certifikovanej poradni NUTRI FOOD PLAN, v ktorej je zaregistrovaný, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže registrovaný zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. formulár na odstúpenie zmluvy
 6. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
 7. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 8. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 9. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
  a. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  b. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  c. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 10. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 11. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi poradňami NUTRI FOOD PLAN a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, majú poradne NUTRI FOOD PLAN právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.
 13. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.
 14. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vr. DPH.
 15. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho podnikateľa späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 16. Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že poradňa NUTRI FOOD PLAN si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá poradni NUTRI FOOD PLAN vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutné vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
 17. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia (EU) 2016/679).
 18. Okrem prípadov stanovených zákonom je poradňa NUTRI FOOD PLAN oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a poradňou NUTRI FOOD PLAN tak, že poradňa NUTRI FOOD PLAN kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.
 19. Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail a popis objednaného tovaru.
 20. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla certifikovanej poradneNUTRI FOOD PLAN, s ktorou komunikoval o objednaní tovaru/služieb alebo elektronicky na e-mailovú adresu danej poradne.
 21. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku spôsobenú škodu. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 22. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu (spotrebiteľovi) skôr, ako mu kupujúci tovar vráti. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, spojené s vrátením tovaru.
 23. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nezostáva darovacia zmluva ohľadom takého darčeku v účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 24. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:
  a. kupujúci objednaný tovar neprevezme od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
  b. kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní
  c. predávajúci nie je schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje
 25. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme emailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
  a. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru v certifikovanej poradni NUTRI FOOD PLAN
  b. platba vopred bankovým prevodom
  c. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru v certifikovanej poradni NUTRI FOOD PLAN, ak poradňa disponuje platobným terminálom (platobnou kartou)
  d. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)2.
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 4. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 5. V prípade platby platobnou kartou na pobočke je kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

VII. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
  a. osobný odber
  b. zasielanie prepravnou službou
  c. zasielanie kuriérom (po Bratislave)
  d. zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
 2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb v jednotlivých certifikovaných poradniach NUTRI FOOD PLAN a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému poradní NUTRI FOOD PLAN nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu poradenského centra NUTRI FOOD PLAN spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 4. V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej niektorou z poradní NUTRI FOOD PLAN je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené poradňou NUTRI FOOD PLAN výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

VIII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 3. Záručná doba je podľa dátumu uvedeného na obale tovaru.
 4. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.
 5. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese poradenského centra NUTRI FOOD PLAN.
 6. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci bol riadneoboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 7. Reklamačné konanie sa začína dňom:
  a. doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie
  b. doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 8. O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
 9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 10. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UKLADANIE COOKIES

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom telefonickej alebo písomnej objednávky. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito podmienkami ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ sa riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č.102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Odchýlne ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.
 3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 4. Prípadné spory medzi poradňami NUTRI FOOD PLAN a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na stránke prevádzkovateľa pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 5. Kontaktnou e-mailovou adresou spoločnosti NUTRI a.s. a Centrálnej poradne NUTRI FOOD PLAN je pre [email protected], pričom kontaktovanie je možné aj prostredníctvom kontaktného formulára.
 6. Prílohu VOP tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.